Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska MIPS ha en valberedning vars uppgift är att till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Vid extra bolagsstämman den 1 februari 2017 antogs instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete i Bolaget. Enligt dessa ska valberedningen innan årsstämman bestå av representanter för Bolagets tre röstmässigt största aktieägare som finns registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. För det fall någon av de tre röstmässigt största aktieägarna som finns registrerade i aktieboken inte utnyttjar sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som står på tur och inte redan utsett en representant. Ordförande för valberedningen ska, om inte ledamöterna bestämmer annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningens uppgifter enligt instruktionerna inkluderar att lägga fram förslag till årsstämman om antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsens arvodering, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande och val av revisor och dess arvodering samt förslag till eventuella nya instruktioner för utseende av valberedningen och dess arbete. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningens förslag på styrelseledamöter, styrelsearvoden och ersättning till revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på Bolagets hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

MIPS kommer i god tid före, och senast sex månader innan årsstämman, här på MIPS hemsida lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen inför Årsstämman 2019 har utsetts av Bell Technology Acquisition LLC (BTA), Robur fonder och Tredje AP Fonden, vilka har utsett var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra bolagets valberedning.

Valberedningens ledamöter:

Johan Winnerblad (BTA)

Annika Andersson (Robur fonder)

Peter Lundqvist (Tredje AP Fonden)

Magnus Welander (Styrelseordförande MIPS AB)

Valberedningen kommer förbereda förslag till årsstämman 2019 avseende bland annat ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisor. Revisionsarvoden samt eventuella ändringar i valberedningsinstruktionen. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via email på: valberedning@mipsprotection.com