Valberedning

VALBEREDNING

Enligt svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska MIPS ha en valberedning vars uppgift är att till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Vid årsstämman den 9 maj 2019 antogs uppdaterade instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete i bolaget.

Enligt dessa ska valberedningen bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna efter utgången av augusti månad varje räkenskapsår, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de största ägarregistrerade aktieägarna eller största aktieägarna som på annat sätt är kända, efter utgången av augusti månad. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare utses av den aktieägare som utsett den ledamot som lämnat valberedningen eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår inte till valberedningens ledamöter.

_____________

Valberedningen inför årsstämman 2019 har utsetts av Bell Technology Acquisition LLC (BTA), Robur fonder och Tredje AP-fonden, vilka har utsett var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande utgör bolagets valberedning.

Valberedningens ledamöter följer nedan:

Johan Winnerblad (BTA)

Annika Andersson (Robur fonder)

Peter Lundqvist (Tredje AP-fonden)

Magnus Welander (Styrelseordförande MIPS AB)

MIPS kommer i god tid före, och senast sex månader innan årsstämman 2020, här på MIPS hemsida lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag. Valberedningens förslag på styrelseledamöter, styrelsearvoden och ersättning till revisorer m.m. presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på bolagets hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.