Styrelsen

Enligt MIPS bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter som valdes vid årsstämman 2016. Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är anställd av MIPS. Fem bolagsstämmo-valda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. En av de övriga två har utfört konsultuppdrag till MIPS och den andre är koncernchef i BRG Sports vilka tidigare har varit kund till MIPS. Fem av styrelsemedlemmarna är oberoende i förhållande till de större ägarna medan två representerar stora aktieägare i MIPS:

MIPS uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.