Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal


IFRS definierade nyckeltal


Resultat per aktie före utspädning (SEK)

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.

Genomsnittligt antal aktier

Beräkningen av genomsnittligt antal aktier baseras på ett vägt genomsnitt under perioden.

Alternativa nyckeltal definition
Härledning av alternativa nyckeltal från årsredovisning