Incitamentsprogram

Vid extra bolagsstämma den 1 februari 2017 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i två incitamentsprogram varav det ena omfattar ledningen och vissa nyckelpersoner och det andra omfattar de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Identiska villkor gäller för båda incitamentsprogrammen. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammen för närvarande högst 1 250 000 teckningsoptioner, varav programmet för ledningen och vissa nyckelpersoner omfattar högst 875 000 teckningsoptioner och programmet för vissa styrelseledamöter omfattar högst 375 000 teckningsoptioner. Teckningsoptioner har emitterats till och tecknats av MIPS helägda dotterbolag M-PS Helmet AB och deltagarna kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptioner från detta dotterbolag till marknadsvärde under en period om tre veckor som inleds dagen efter att MIPS aktier upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Marknadsvärdet kommer att fastställas efter att Bolagets aktier upptagits till handel och med beaktande av det slutliga priset i Erbjudandet.

Det maximala antalet teckningsoptioner som får förvärvas av deltagarna ska maximalt kunna föranleda en utspädningseffekt om fem procent av MIPS aktiekapital efter genomförande av Erbjudandet. Teckningsoptioner kan utnyttjas till teckning av nyemitterade aktier under perioden den 1 mars 2020 – 31 maj 2020. Lösenpriset motsvarar 130 procent av priset i Erbjudandet. Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara men en förutsättning för tilldelning är att individen undertecknat ett särskilt hembudsavtal med MIPS.