HÅLLBARHET

MIPS strävar efter att implementera sin affärsstrategi på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt samt säkerställa att dess produkter är innovativa samtidigt som Bolaget erbjuder en säker och sund arbetsmiljö. MIPS eftersträvar också att bidra till ett bättre samhälle genom att engagera sig i och stödja initiativ som hjälper människor att leva ett aktivt vardagsliv, i synnerhet att ägna sig åt sport och utomhusaktiviteter, och förbättra deras säkerhet. MIPS arbetar för att ständigt förbättra och utveckla sina insatser inom detta område.

UPPFÖRANDEKOD

MIPS har en uppförandekod vari vi fastslår att Bolagets mål är att bedriva verksamhet i enlighet med samtliga lagar, regler och förordningar avseende olika licenser, arbetskraft, löner, arbetarnas hälsa och säkerhet, miljö och övriga relevanta lagar. Bolaget, inklusive dess leverantörskedja (kontrakterade tillverkare), ska enligt uppförandekoden behandla samtliga medarbetare med respekt, värdighet och rättvisa och bedriva verksamhet på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras. Samtliga av Bolagets tillverkare ska åläggas att följa Bolagets uppförandekod. Med avseende på de tillverkare som har kontrakterats av Bolagets kunder är dessa tillverkare vanligtvis föremål för de uppförandekoder som har implementerats av Bolagets kunder. Bolaget är för närvarande i en process att fastställa förfaranden for lokal granskning av tillverkarnas efterlevnad av uppförandekoden, vilken är avsedd att hanteras av Bolagets lokala personal som är anställda av MIPS kinesiska kontor.

KOMPLETT UPPFÖRANDEKOD

MILJÖFRÅGOR

Bolaget låter sina kontrakterade tillverkare kontinuerligt skicka prov på samtliga råvaror som används vid tillverkningen av MIPS BPS för analys för att säkerställa att sådana material följer gällande regler och standarder, såsom [RoHS-direktivet 2011/65/EU (om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning) och] REACH-förordningen EG 1907/2006 (om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Eftersom all produktion är outsourcad bedrivs ingen produktion med risk för miljöföroreningar av Bolaget. Oavsett det eftersträvar Bolaget alltid att dess kontrakterade tillverkare följer tillämpliga miljöregler, miljöstandarder och miljöförordningar.