FORSKNING OCH UTVECKLING

MIPS FoU-arbete utgör en av hörnstenarna i vår kommersiella framgång och vår uppfattning är att vi har marknadsledande expertis avseende utveckling och processer inom vårt produktområde. Vi har som mål att skapa ett kunskapsutvecklande och kreativt klimat inom organisationen för att inspirera medarbetarna till att utveckla nya lösningar och/eller koncept med hjälp av en etablerad och strukturerad metod för utveckling.

Våra pågående och planerade FoU-projekt inkluderar innovationsprojekt både avseende produkter, såsom utvecklingen av bättre material och komponenter, och dess processer, såsom utvecklingen av effektivare test- och produktionsprocesser. MIPS FoU-organisation består av totalt tio personer: Chief Technology Officer (CTO), Head of Innovation, Product Development Manager samt en Senior Project Manager (projektkordinator), tillsammans med sex ingenjörer med kompetens inom utveckling och teknik.

FoU-arbetet är uppdelat i fyra separata utvecklingskategorier:


1. Innovation

Grundar sig på vetenskap och forskning och har ett perspektiv på framåt i tiden, med fokus på nya steg inom innovation och koncept för att hantera islagsriskerna.

2. Förbättring av konceptet

Har ett kortsiktigt perspektiv och omfattar arbete för att förbättra befintliga lösningar och redan etablerade koncept.

3. Utveckling av nya modeller

Grundar sig på kundernas utveckling där MIPS ger kunden stöd avseende design och teknik för nya modeller.

4. Implementering i befintliga hjälmmodeller

Är den kategori som sedan 2010 har fokuserats på att assistera hjälmvarumärken med implementering av MIPS BPS i befintliga hjälmmodeller.


Sedan 2010 har ett viktigt fokus varit att implementera MIPS BPS i befintliga hjälmmodeller, men på senare år har FoU-strategin övergått mot kategorierna 2 och 3 med målet att lägga mer fokus på kategori 1. I linje med denna strategi har MIPS rekryterat en Head of Innovation som har en bakgrund som ansvarig för Advanced Concepts Group och all utveckling av ny teknik på BRG Sports, Inc., tidigare en av världens största hjälmtillverkare, före det att BRG Sports, Inc. avyttrade dess Action Sports division 2016 (inklusive varumärkena Bell och Giro). Vårt utvecklingsarbete kommer fortsätta att vara grundat på vetenskap och beprövade experimentella metoder med ett tydligt fokus på skadekriterier tillsammans med en aktiv strategi för immateriella rättigheter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter är centrala för MIPS strategi eftersom de hjälper oss att behålla vår konkurrensfördel, skydda FoU-investeringar och främja trovärdigheten i förhållande till våra kunder. Strategin inom immateriella rättigheter centreras kring
(1) utvecklingen av nya immateriella rättigheter och (2) skyddet av immaterialrättsportföljen.

(I)
Vi har en proaktiv inställning kring FoU-aktiviteter avseende immateriella rättigheter och i synnerhet patent. Hänsyn tas rutinmässigt till huruvida nya framsteg täcks av existerande rättigheter eller om nya rättigheter kan ansökas om. Beslut om vilka nya rättigheter som bör fullföljas fattas på basis av en global och strategisk utblick. Från ett namn- och varumärkesperspektiv har vi en solid portfölj vilken löpande ses över för att säkerställa att relevant skydd finns i takt med att Bolagets verksamhet, såväl geografiskt som avseende produktkategorier, växer. Genom att bedriva en ingredient brand-strategi utvärderar vi också på vilka sätt varumärken kan användas för att stärka Bolagets position. Generellt syftar vår strategi vad gäller immateriella rättigheter till att ge oss en bred portfölj av immateriella rättigheter och att undvika ett för stort beroende av en enskild rättighet.

(II)
Det är för oss viktigt att bevaka det skydd som ges av våra immateriella rättigheter. Eventuella intrång behandlas med omsorg och professionell assistans, och strategier utifrån de specifika omständigheterna. Det är vidare viktigt att upprätthålla en medvetenhet kring utomståendes immateriella rättigheter och att beakta relevansen av sådana immateriella rättigheter för Bolagets verksamhet. Vederbörlig hänsyn tas till varje nyligen identifierad immateriell rättighet av potentiell relevans som innehas av utomstående och i varje enskilt fall fattar vi aktivt beslut avseende hanteringen av sådana immateriella rättigheter. MIPS har tidigare på ett aktivt sätt utmanat rättigheter som innehas av utomstående och kommer att fortsätta med detta när så bedöms vara fördelaktigt för MIPS. Vår strategi stöds av regelbundna diskussioner och möten med våra huvudsakliga rådgivare avseende immateriella rättigheter: JA Kemp (baserad i Storbritannien och med ett globalt nätverk av medarbetare) och Dimock & Stratton (som fusionerats med DLA Piper och som är baserad i Kanada).

Vår strategi stöds av regelbundna diskussioner och möten med våra huvudsakliga rådgivare avseende immateriella rättigheter: JA Kemp (baserad i Storbritannien och med ett globalt nätverk av medarbetare) och Dimock & Stratton (som fusionerats med DLA Piper och som är baserad i Kanada).

BESKRIVNING AV PATENTPORTFÖLJEN

MIPS är innehavare av beviljade patent för ett antal hjälmrelaterade innovationer i USA och ett flertal länder i Europa, samt på andra marknader. Utöver de patent som har beviljats har MIPS flera pågående patentansökningar. Merparten av Bolagets omsättning under räkenskapsåret 2016 var hänförlig till produktfamiljen ”MIPS C1”, som grundas på patent som ingår i patentfamiljen ”Helmet with a sliding facilitator”, medan endast en bråkdel av MIPS omsättning samma år var hänförlig till produkter som grundas på patent inom familjen ”Protective helmet” (produktfamiljen ”MIPS D1”). MIPS uppfattning är att Bolagets patentskydd erbjuder ett tillräckligt och effektivt skydd för MIPS kommersiella ställning.