Finansiella Mål

MIPS långsiktiga finansiella mål som anges nedan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för Bolaget.

tillväxt

Målet är att organiskt växa till en nettoomsättning överstigande 400 MSEK år 2020.

Lönsamhet

Målet är att nå en EBIT-marginal överstigande 40 procent år 2020.

Utdelningspolicy

Målet är att dela ut cirka 50 procent av Bolagets årliga nettoresultat när Bolaget har uppnått önskad finansiell stabilitet, med hänsyn tagen till framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga villkor.