Ersättningar

Ersättningar till styrelsen

Vid årsstämman den 15 maj 2018 beslutades att styrelsen skulle erhålla arvode om totalt 1 400 000 SEK, varav 350 000 skulle utgå till styrelsens ordförande och 175 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vid årsstämman beslutades också att för arbete i revisionsutskottet skulle utskottets ordförande erhålla en årlig ersättning om 70 000 SEK och att de övriga ledamöterna i revisionsutskottet skulle erhålla en årlig ersättning om 40 000 SEK. Vidare beslutades att för arbete i ersättningsutskottet skulle utskottets ordförande erhålla en årlig ersättning om 35 000 SEK och att var och en av de övriga ledamöterna i utskottet skulle erhålla en årlig ersättning om 20 000 SEK.

Ersättningar till ledande befattningshavare

I enlighet med de riktlinjer som antogs vid årsstämman den 15 maj 2018 ska koncernledningens ersättning omfatta fast lön, eventuell rörlig ersättning (högst 50 procent av den fasta årslönen), pension och övriga förmåner såsom tjänstebil och företagshälsovård etc. Det totala ersättningspaketet ska baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftigt och återspegla både individens resultat och ansvar och, med avseende på eventuella aktiebaserade incitamentsprogram, värdeökningen för Bolagets aktier som är till aktieägarnas fördel.
Medlemmar av koncernledning vilkas anställning avslutas av Bolaget har normalt rätt till avgångsvederlag uppgående till högst sex månaders fast lön. Uppsägningstiden är normalt tre till sex månader om uppsägningen sker på den anställdes initiativ.
Styrelsen ska ha rätt att avvika från riktlinjerna för ersättning till koncernledningen som har fastställts av årsstämman om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till detta.