Ersättningar

Ersättningar till styrelsen

Vid årsstämman den 9 maj 2019 beslutades att styrelsen skulle erhålla ett årligt arvode om totalt 1 605 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete, varav 400 000 skulle utgå till styrelsens ordförande och 200 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vid årsstämman beslutades också att för arbete i revisionsutskottet skulle utskottets ordförande erhålla en årlig ersättning om 100 000 SEK och att övriga ledamöter i revisionsutskottet skulle erhålla en årlig ersättning om 50 000 SEK. Vidare beslutades att för arbete i ersättningsutskottet skulle utskottets ordförande erhålla en årlig ersättning om 35 000 SEK och att övriga ledamöter i utskottet skulle erhålla en årlig ersättning om 20 000 SEK.

Ersättningar till ledande befattningshavare

I enlighet med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2019 ska koncernledningens ersättning omfatta fast lön, eventuell rörlig ersättning (högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och CFO, och 50 procent av den årliga fasta lönen för övriga respektive ledande befattningshavare), pension och övriga förmåner såsom tjänstebil och företagshälsovård med mera.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens resultat och ansvar och, med avseende på eventuella aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för bolagets aktie som kommer aktieägarna till del. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål som ska vara resultatbaserade. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga intressenter. Enskilda styrelseledamöter ska kunna erhålla kontant arvode för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) inom områden där de besitter särskild expertis.

Pensionsförmåner bör så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Den verkställande direktören ska normalt ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Andra medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en ömsesidig uppsägningstid om tre-sex månader. Verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning från bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst sex månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.