Bolagsstyrning

MIPS övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare. En förutsättning för detta är en väl fungerande och god bolagsstyrning.

Före noteringen på Nasdaq Stockholm har bolagsstyrningen i bolaget utgått från svensk lagstiftning samt interna regler och riktlinjer. När MIPS är noterat på Nasdaq Stockholm kommer det även att följa Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från börsnoteringen. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrnings-rapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara -principen”).

MIPS har upprättat en bolagstyrningsrapport vilket finns tillgänglig i bolagets årsredovisning.