Bolagsstyrning

MIPS övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. En förutsättning för detta är en väl fungerande och god bolagsstyrning.

Bolagsstyrningen i MIPS utgår från aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt övriga tillämpliga regler och föreskrifter. Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara -principen”).

MIPS bolagsstyrningsrapporter finns tillgängliga i bolagets årsredovisningar.