Årsstämma 2019

9 Maj, 2019


MIPS AB (publ), org. nr. 556609-0162, årsstämma kommer att hållas torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15.00 på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 3 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till adress MIPS AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 58. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats https://anmalan.vpc.se/mipsAGM/ Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mipscorp.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 3 maj 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.


Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan.


22 maj 2019

Svenska

29 mars 2018

Svenska