BOLAGSORDNING

Bolagsordningen antogs vid extra bolagsstämma den 1 februari 2017.

§ 1 Firma
Bolagets firma är MIPS AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, vidareutveckla, produktanpassa, utlicensiera, tillverka eller låta tillverka samt marknadsföra lösningar mot rotationsvåld och andra typer av krafter som uppkommer vid olika slags islag, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
På bolagsstämma ska utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktie boken avseende förhållandena fem vardagar före stäm- man, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar-afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisions- berättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl- lande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-register enligt lagen (1998:1479) om värdepappers- centraler och kontoföring av finansiella instrument