Affärsmodell och strategi

Affärsmodell

MIPS drivs som ett ingrediensvarumärke med en lösning utformad för att förbättra hjälmars säkerhet genom att minska rotationsrörelser.

Produkterbjudande och för vilket kunden betalar ett pris per enhet, inbegriper förutom den patenterade lösningen även utveckling och implementering, komponent kit, licens och marknadsföring och support. Vid varje ny hjälmimplementation utvecklas, implementeras och testas varje modell och storlek med MIPS BPS-lösningen.

För hjälmmodeller vilka riktar sig mot konsumenter som slutanvändare är våra kunder de stora globala hjälmtillverkarna, vilka i sin tur säljer sina hjälmar till distributörer och återförsäljare vilka säljer till konsumenten/slutanvändaren. Inom området för yrkesmässiga hjälmar, sker försäljningen direkt mot stora professionella kunder vilka i sin tur begär in offerter för specialdesignade hjälmar i större volymer.

Skalbar affärsmodell

Ingrediensvarumärkesmodellen tillsammans med en outsourcad produktion innebär en högst skalbar affärsmodell med operationella hävstångseffekter och effektivitet. Med relativt få medarbetare och begränsade omkostnader kan vi hantera stora volymer genom vår modell.

Strategi

Vi ser flera möjligheter för vidare tillväxt. Vi kommer att sträva efter att knyta till oss nya kunder i båda nuvarande och nya hjälmkategorier och att för varje existerande och ny kund öka penetrationen avseende hjälmutbud och volymerna per hjälmmodell. De viktigaste punkterna i vår strategi är följande:

1. Försvara MIPS ställning som förstahandsval och som samarbetspartner för hjälmvarumärken globalt och inom olika kategorier av hjälmar, genom att:

  • Stärka ställningen hos den befintliga kundbasen.
  • Utöka kundbasen inom befintliga kategorier av konsumenthjälmar och ta steget in i nya kategorier av konsumenthjälmar
  • Bearbeta marknaden för hjälmar för yrkesmässigt bruk.

2. Fortsatt utnyttja befintlig ingrediensvarumärkesaffärsmodell och verksamhetsstruktur.

3. Säkra långsiktiga konkurrensfördelar genom kontinuerlig utveckling och förstärkning av portföljen av immateriella rättigheter och lösningar.

Mission

Baserat på vetenskaplig forskning och kreativt samarbete verkar MIPS för att utveckla teknologier och produkter som preventivt förbättrar skyddet och därigenom kan minska risken för skador.

Vision

MIPS vision är att med teknologi som reducerar risken för skador säkerställa att hjälmar inom alla kategorier skyddar användarna betydligt bättre än vad dagens teststandard representerar. Skydd motsvarande MIPS erbjudande ska vara ett minimikrav i alla världens hjälmstandarder, oavsett typ av hjälm och prispunkt. MIPS ska fortsatt vara en pionjär inom denna forskning och kunna erbjuda de mest innovativa och säkra lösningarna.