Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Leave a Comment

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER


ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets (”Joint Global Coordinators”) har meddelat MIPS AB (publ) (”MIPS” eller ”Bolaget”) samt BTA, HealthCap V L.P., KTH-Chalmers Capital KB och ALMI Invest Stockholm AB (”Huvudägarna”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 1 859 905 befintliga aktier i Bolaget.

I samband med erbjudandet av Bolagets aktier vid börsnoteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Huvudägarna ställt ut en option till Joint Global Coordinators att förvärva upp till 1 859 905 befintliga aktier i Bolaget för att täcka övertilldelning av aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Joint Global Coordinators har idag utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo. Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med anledning av Bolagets aktiekursutveckling har Joint Global Coordinators beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Beskrivning av Övertilldelningsoptionen

En övertilldelningsoption betyder att Huvudaktieägarna i börsnoteringen, om efterfrågan på aktier är stor, kan sälja fler aktier i Erbjudandet. I det här fallet innebar Övertilldelningsoptionen att Huvudaktieägarna, i linje med vad som anges i prospektet avseende Erbjudandet, har sålt ytterligare 1 859 905 av befintliga aktier i MIPS.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering praktiskt möjlig under de första 30 kalenderdagarna efter noteringen av MIPS aktier. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har ingen kursstabilisering behövts och Joint Global Coordinators har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga befintliga aktieägare.

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 22 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. Under 2016 uppgick MIPS nettoomsättning till 87 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 28 procent. För mer information se www.mipscorp.com.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, Head of Investor Relations på MIPS
Telefon: +46 705 60 60 18
E-mail: boel.sundvall@mipsprotection.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, göras tillgängligt inom, distribueras eller spridas i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Varje sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas, säljas eller spridas, direkt eller indirekt, i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA och inget offentligt erbjudande av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande lämnas i USA.

Erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande baserat på annan information än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES­medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)­(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.


Pressmeddelande (PDF) PDF

Lämna ett svar