Utfall av erbjudandet avseende MIPS – handeln i aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag

Leave a Comment

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER

MIPS AB (publ) (”MIPS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier i samband med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset har varit mycket stort både från allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och handeln i aktien inleds idag på Nasdaq Stockholm.


Johan Thiel, VD för MIPS:

“Det är fantastiskt roligt att se det stora intresset för MIPS från investerare i Sverige och utomlands. När vi blickar framåt, kommer vårt fokus vara att fortsätta växa med befintliga kunder genom ökad penetration av deras hjälmutbud såväl som att attrahera nya kunder i nuvarande och nya hjälmkategorier. MIPS arbete med att sprida information kring MIPS BPS och hur rotationsrörelser kan orsaka hjärnskador fortsätter.”

Bengt Baron, Styrelseordförande för MIPS:

“Börsnoteringen är en kvalitetsstämpel för MIPS som bolag, dess affärsmodell och erbjudande och jag är väldigt glad att se att en så stor investerarkrets delar vår entusiasm kring Bolagets potential samt viljan att göra hjälmar ännu säkrare.”

Erbjudandet i korthet

  • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 46 SEK, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i MIPS om 1 014 MSEK före Erbjudandet och 1 164 MSEK efter Erbjudandet
  • Erbjudandet omfattade 12 399 372 aktier, varav 9 138 502 aktier utgjorde befintliga aktier, motsvarande ett värde om 420 MSEK, erbjudna av Bell Technology Acquisition, LLC, HealthCap V L.P., KTH-Chalmers Capital KB och ALMI Invest Stockholm AB (”Huvudägarna”) och övriga minoritetsägare (tillsammans ”Säljande Aktieägare”[1]) och 3 260 870 aktier utgjorde nyemitterade aktier, motsvarande bruttointäkter för Bolaget på omkring 150 MSEK. Erbjudandet motsvarar cirka 49 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet, har Huvudägarna åtagit sig att sälja ytterligare 1 859 905 befintliga aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), på begäran av ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets (”Joint Global Coordinators”)
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 570 MSEK och cirka 656 MSEK, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet
  • Swedbank Robur Fonder, Tredje AP Fonden, Handelsbanken Fonder, C Worldwide Asset Management, Lannebo Fonder och LMK Venture Partners (tillsammans ”Cornerstone-investerarna”) kommer omedelbart efter Erbjudandet äga omkring 29,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget
  • Alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier i erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats minst 100 aktier
  • Genom Erbjudandet har MIPS fått cirka 4 000 nya aktieägare
  • Första handelsdag för MIPS aktier på Nasdaq Stockholm är idag, den 23 mars 2017, och likviddag förväntas vara den 27 mars 2017
  • Aktierna kommer handlas under kortnamnet ”MIPS”

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 22 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. Under 2016 uppgick MIPS nettoomsättning till 87 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 28 procent. För mer information se www.mipscorp.com.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, Head of Investor Relations på MIPS
Telefon: +46 705 60 60 18
E-mail: boel.sundvall@mipsprotection.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, göras tillgängligt inom, distribueras eller spridas i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Varje sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas, säljas eller spridas, direkt eller indirekt, i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA och inget offentligt erbjudande av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande lämnas i USA.

Erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande baserat på annan information än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES­medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)­(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.


[1] Huvudägarna samt 15 ytterligare aktieägare i Bolaget


Pressmeddelande (PDF) PDF

Lämna ett svar